اخبار سایت

عوارض خروج از کشور سال ۱۳۹۹

عوارض خروج از کشور سال ۱۳۹۹

عوارض خروج از کشور موضوع ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده به موجب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ابلاغ شد