اخبار سایت

ارائه تسهیلات دانشجویی به دانشجویان ایرانی خارج از کشور

ارائه تسهیلات دانشجویی به دانشجویان ایرانی خارج از کشور

دانشجویان ایرانی که در رشته و دانشگاه مجاز از وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموز پزشکی مشغول به تحصیل در خارج از کشور می باشند می توانند بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران از تسهیلات ارزی و غیر ارزی تعیین شده استفاده نمایند.

هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان رایگان مي باشد.

١- شرایط استفاده از تسهیلات دانشجویی چیست؟


پاسخ: ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجویی و تائید نهایی پرونده توسط نمایندگی و یا وزارتین علوم یا بهداشت

٢-مدارک لازم برای دریافت مهر اجازه خروج دانشجویی چیست؟پاسخ: بعد از دریافت مجوز در سامانه میخک و تائید گواهی اشتغال به تحصل جدید در سامانه مذکور الزامی است

٣- مراحل لازم برای دریافت مجوز معافیت تحصیلی را بیان کنید؟پاسخ: تشکیل پرونده در سامانه میخک و استعلام آن از وزارتین علوم یا بهداشت برای اخذ مجوز به همراه تایید گواهی اشتغال به تحصیل توسط بخش کنسولی نمایندگی

٤- محل اقامت دانشجویان در گذرنامه ایرانی برای استفاده از تسهیلات غیر ارزی به چه نحوی می باشد؟پاسخ: محل اقامت دانشجویان در گذرنامه ایرانی باید ایران درج شده باشد و در صورتیکه محل اقامت خارج از کشور باشد امکان استفاده از تسهیلات غیر ارزی میسر نیست.